W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Warzywna 3
95-200 Pabianice

Sekretariat Zarządu:

tel. 42 225 91 66
fax 42 225 91 67
e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl
NIP: 731-193-78-82
REGON: 100203668

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000259389 (dalej zwany: ADO);


ADO wyznaczył inspektora ochrony danych – we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z IOD pod adresem e-mail: joanna.chmielecka@jjw-legal.pl lub pisemnie na adres ADO z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

Dot. kandydatów do pracy – w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w pozostałym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Dot. stażystów i praktykantów  - w celu prawidłowej realizacji umowy stażowej lub praktyk (podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Dot. osób, które zawarły z ADO umowę – w celu prawidłowej realizacji wszelkich zawartych  (postawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku istnienia obowiązku prawnego nałożonego na ADO, także art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a ponadto w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu np. dochodzenia roszczeń, także art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dot. pracowników korzystających z ZFŚS - rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) prowadzonego przez ADO i przyznania świadczenia, a także ustalenia jego wysokości (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu dochodzenia/obrony przysługujących ADO praw i roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Dot. innych osób, których dane zostały podane przez pracownika korzystającego z ZFŚS

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez Pracownika, złożył wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzonego przez ADO, zaś ich zakres jest następujący:

inne aniżeli pracownik osoby uprawione do skorzystania ze świadczeń socjalnych – imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, 
poręczyciele – imię, nazwisko, adres, PESEL, 
właściciele nieruchomości – imię, nazwisko, adres nieruchomości, numer ewidencyjny nieruchomości, wszelkie inne dane przekazane przez Pracownika w przekazanych dokumentach,

przy czym podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes ADO polegający na dochodzeniu/obronie przysługujących ADO praw i roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Dot. uczestników konkursów i odbiorców komunikatów marketingowych – w celu prawidłowej realizacji działań marketingowych takich jak np. konkursy (podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów powierzenia;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania: 

do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego chyba, że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w ramach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, wtedy do momentu wycofania zgody – dotyczy kandydatów,
1 rok od zakończenia stażu/praktyk – dotyczy stażystów i praktykantów,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów prawa pracy,
25 lat od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy – dotyczy innych podmiotów aniżeli pracownicy, którzy zawarli z ADO umowę na świadczenie usług,
7 lat od dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy – dotyczy zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło,
przez okres niezbędny do przyznania świadczenia z ZFŚŚ oraz ustalenia jego wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, nie krócej aniżeli 5 lat – dotyczy pracowników korzystających z ZFŚS oraz innych osób, których dane zostały podane we wniosku przez pracownika korzystającego z ZFŚS,
do czasu wycofania zgody – dotyczy uczestników konkursów i odbiorców komunikatów marketingowych,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy przetwarzania na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
przekazane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu, 
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania ww. celów, zaś konsekwencją ich niepodania może okazać się brak możliwości realizacji przez ADO tych celów.

 

Powiadom znajomego