W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Warzywna 3
95-200 Pabianice

Sekretariat Zarządu:

tel. 42 225 91 66
fax 42 225 91 67
e-mail: zwik@zwik.pabianice.pl
NIP: 731-193-78-82
REGON: 100203668

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/18 na projekt związany z wdrożeniem programów typu outplacement


Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.  poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu dla mieszkańców powiatu pabianickiego wpisującego się w Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/18  ogłoszonego w dniu 23 maja 2018 r. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny / porozumienie z wyłonionymi partnerami. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.  będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli lidera.

II. Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie możliwości do podjęcia zatrudnienia mieszkańców powiatu pabianickiego, którzy znajdują się w sytuacji utraty pracy z przyczyn pracodawcy lub są zagrożeni utratą pracy.

III. Wymagania wobec partnera
1. Dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie we wspieraniu osób poszukujących pracy i/albo rozpoczynających działalność gospodarczą.
2. Posiadanie doświadczenia w organizacji kursów i szkoleń dla pracowników i pracodawców.
3. Bardzo dobra znajomość środowiska pracowników powiatu pabianickiego znajdujących się w sytuacji utraty pracy lub zagrożenia utratą pracy.

IV. Oczekiwany minimalny wkład partnera w realizację projektu
1. Współpraca w oszacowaniu skali potrzeb działań outplacementowych w powiecie pabianickim.
2. Wsparcie w opracowaniu narzędzi badawczych/diagnozujących zakres wsparcia mieszkańców powiatu pabianickiego w zakresie działań outplacementowych.
3. Przygotowanie grupy trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia dla zwolnionych i zwalnianych pracowników.

V. Kryteria wyboru (max 40 pkt)
Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
1. Spełnienie wymagań względem Partnera,
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe),
3. Doświadczenie w realizacji lub podwykonawstwie w projektach o podobnym charakterze.

VI. Zasady zgłaszania ofert
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.
2. Termin składania ofert trwa do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 10.00.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania X.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - nabór nr 1 - outplacement”.
4. Oferty można składać:
− osobiście w siedzibie ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o., ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice, w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 7.00 – 15.00;
− lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

VII. Procedura wyboru partnera
1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z trzech pracowników ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
2. Komisja ds. wyboru partnera dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
4. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
5. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera /partnerów, którego/których oferta otrzymała największą liczbę punktów.
6. Informacja o wyborze partnera /partnerów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.
7. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/ porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

VIII. Postanowienia końcowe
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Ogłaszający zastrzega sobie:
1. Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.
2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.

ogłoszenie

Załącznik_1

Załącznik _2

Załączniki

Załącznik_1 pdf, 407 kB
ogłoszenie pdf, 378 kB

Powiadom znajomego